LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 03/TB-UBND ngày 06 tháng 01/2024

của Chủ tịch UBND Thị trấn Phong Sơn)

 

Tháng

Tuần

Ngày tiếp

hàng tuần

Người tiếp

Chức vụ

Tháng 1

Tuần thứ 1, ngày 05

Thứ 5

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 12

Hoàng Minh nam

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 19

Nguyễn Công Hoan

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 26

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tháng 2

Tuần thứ 1, ngày 02

Thứ 5

 

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 09

Hoàng Minh nam

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 16

Nguyễn Công Hoan

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 23

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tháng 3

Tuần thứ 1, ngày 05

Thứ 5

 

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 09

Hoàng Minh nam

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 16

Nguyễn Công Hoan

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 23

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 4, ngày 30

Hoàng Minh nam

PCT UBND

Tháng 4

Tuần thứ 1, ngày 06

Thứ 5

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 13

Hoàng Minh nam

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 20

Nguyễn Công Hoan

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 27

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tháng 5

Tuần thứ 1, ngày 04

Thứ 5

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 11

Hoàng Minh nam

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 18

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 4, ngày 25

Nguyễn Công Hoan

PCT. UBND

Tháng 6

Tuần thứ 1, ngày 01

Thứ 5

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 08

Hoàng Minh nam

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 15

Nguyễn Công Hoan

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 22

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 5, ngày 29

Nguyễn Công Hoan

PCT UBND

Tháng 7

Tuần thứ 1, ngày 06

Thứ 5

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 13

Hoàng Minh nam

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 20

Nguyễn Công Hoan

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 27

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tháng 8

Tuần thứ 1, ngày 03

Thứ 5

 

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 10

Hoàng Minh nam

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 17

Nguyễn Công Hoan

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 24

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 5, ngày 31

Nguyễn Công Hoan

PCT UBND

Tháng 9

Tuần thứ 1, ngày 07

Thứ 5

 

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 14

Hoàng Minh nam

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 21

Nguyễn Công Hoan

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 28

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tháng 10

Tuần thứ 1, ngày 05

Thứ 5

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 12

Hoàng Minh nam

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 19

Nguyễn Công Hoan

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 26

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tháng 11

Tuần thứ 1, ngày 02

Thứ 5

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 09

Hoàng Minh nam

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 16

Nguyễn Công Hoan

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 23

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 5, ngày 30

Nguyễn Công Hoan

PCT UBND

Tháng 12

Tuần thứ 1, ngày 07

Thứ 5

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 14

Hoàng Minh nam

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 21

Nguyễn Công Hoan

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 28

Lê Anh Tuấn

Chủ tịch UBND

 

          SĐT Chủ tịch Lê Anh Tuấn: 0965981789.

          SĐT Phó Chủ tịch Hoàng Minh Nam : 0918380376.

          SĐT Phó Chủ tịch Nguyễn Công Hoan: 0332029678 .