Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ngày 14/07/2021 00:00:00

Quyết định về việc Ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:874/QĐ-BTTTT
Hà Nội,ngày 17tháng6năm 2021
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị quyếtsố55/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về hoạt động chấtvấn tại kỳhọp thứ 4 của Quốchội khóa XIV;
CăncứNghị địnhsố 17/2017/NĐ-CP ngày17/02/2017 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chứccủaBộ Thôngtin và Truyềnthông;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát thanh,truyềnhình và thông tin điện tử,
QUYẾT ĐỊNH:
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
-Bộtrưởng và các Thứ trưởng;
- CácBộ, cơ quanngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND cáctỉnh,thànhphố trực thuộc Trung ương;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, PTTH (400).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo
ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số:874/QĐ-BTTTTngày17 tháng 6năm 2021của BộtrưởngBộ Thôngtin và Truyền thông)
1. Tạo điều kiện pháttriển lành mạnh mạng xã hộitại ViệtNam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xửnhàcung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phùhợp với chuẩn mực,thông lệvà các điều ướcquốc tếmà Việt Nam đã tham gia;
2. Xây dựng chuẩn mựcđạo đứcvềhành vi, ứng xử trên mạng xãhội, giáo dụcýthức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xãhội,gópphần xây dựng môi trường mạng antoàn, lành mạnh tại Việt Nam.
1. Phạm vi áp dụng Bộ Quy tắc: Các hành vi của cá nhân, tổ chức trên mạng xãhội;
2. Đốitượngáp dụng: Bộ Quy tắc áp dụng cho 03 nhóm đốitượng: (i) Cơ quan nhànước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngtrongcơquan nhànước sử dụng mạng xã hội; (ii) Tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xãhội; (iii) Nhàcung cấp dịch vụ mạng xã hội tại việt Nam.
Quy tắcứngxửchung là những quytắc áp dụng chotấtcảcác nhóm đối tượng:
1. Quy tắc Tôntrọng, tuân thủpháp luật: Tuân thủpháp luật Việt Nam,tôn trọng quyền và lợiích hợp pháp củatổ chức, cánhân.
2. Quy tắc Lành mạnh: Hành vi,ứng xử trên mạng xãhội phù hợp với các giá trị đạođức, văn hóa, truyền thống tốtđẹp củadân tộc Việt Nam.
3.Quy tắc An toàn, bảo mật thông tin: Tuân thủ các quy định vàhướng dẫnvềbảo vệ an toàn vàbảo mật thông tin.
4. Quy tắc Trách nhiệm: Chịutrách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng xãhội; phối hợp với các cơ quan chức năngđểxử lýhành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật.
1.Tìmhiểu vàtuân thủcácđiềukhoản hướng dẫn sửdụng của nhàcung cấp dịch vụ mạng xãhội trước khiđăng ký,tham gia mạng xã hội.
2. Nên sử dụng họ, tên thật cánhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơquan và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụđểxác thựctên hiệu, địa chỉtrang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia, sử dụng mạng xã hội.
3. Thực hiện biện pháp tự quản lý,bảo mật tài khoản mạng xãhội vànhanh chóng thông báo tới các cơ quan chức năng, nhàcung cấp dịch vụ khitài khoản tổ chức, cá nhân bịmất quyềnkiểmsoát, bị giảmạo, lợidụng và sử dụng vào mụcđích không lành mạnh,ảnh hưởngđến anninh quốc gia vàtrật tự an toàn xã hội,ảnh hưởngđến quyềnvàlợiích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
4. Chia sẻnhững thôngtin có nguồn chính thống,đáng tin cậy.
5. Cócác hành vi,ứng xử phù hợp với những giátrịđạođức, văn hóa,truyền thống của dân tộc Việt Nam; không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực,phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo.
6. Khôngđăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạmdanh dự, nhân phẩmảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cáctổchức, cá nhân khác; sửdụng ngôn ngữ phản cảm, viphạm thuần phong mĩtục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúctrong dư luận xãhội, ảnh hưởngđếntrật tự an toàn xãhội.
7. Khuyến khích sửdụng mạng xãhội đểtuyên truyền, quảng bávề đất nước- con người, văn hóa tốtđẹp của Việt Nam,chia sẻthông tin tích cực,nhữngtấmgương người tốt, việc tốt.
8. Vận động người thân trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh tham gia giáo dục, bảo vệtrẻ em, trẻvị thành niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh.
1. Cán bộ,công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước thực hiện nội dungquy định tới Điều 4 của Bộ Quy tắc này.
2. Thực hiện nội quy của cơ quan, tổ chức vềviệc cung cấp thông tin lên mạng xãhội.
3. Thông báo tới cơ quan chủquản để kịpthờicó hướng xử lý, trả lời, giải quyết khi có những ý kiến, thông tin trái chiều, thông tin vi phạm phápluậtcó liên quanđếnchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực quản lý của cán bộ, công chức, viên chức vàngười lao động.
1. Thực hiện nội dung quyđịnh cho cơ quan, tổ chức nêu tại Điều 4 của Bộ Quytắc này.
2. Có trách nhiệm quản lý, bảo mậttàikhoản mạng xã hội và nhanh chóng thông báo tới nhàcung cấp dịch vụ khi tài khoản của cơ quan, tổ chức bịmất quyền kiểmsoát hoặc bịgiả mạo.
3. Cung cấp thông tin trên mạng xã hộiđồng bộ, thống nhất với thông tinđã được cung cấp trên các phương tiện truyền thông chính thống khác.
4. Nên có phản hồi những ý kiến trên mạng xã hội vềvấnđềliên quanđến chức năng, nhiệm vụ vàquyền hạncủacơquan, tổ chức mình.
1. Công bốrõràng các điều khoản sử dụng dịch vụ, bao gồm tất cả các quyền và nghĩa vụ của nhàcung cấp dịch vụ và người sửdụng.
2. Ban hành vàcông khai các biện pháp pháthiện, thông báo vàphối hợp với các cơquan chức năngđểxửlý,ngăn chặn và loại bỏcác nội dung thông tin vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật.
3. Khi nhậnđược thông báo yêu cầu loại bỏcác thông tin vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luậttừ cơ quan chức năng có thẩm quyền, nhàcung cấp dịch vụ mạngxãhội phối hợp với tổchức, cá nhân sửdụng mạngxãhộiđể xử lý theo các quy định của pháp luật Việt Nam.
4. Hướng dẫn người sử dụng mạng xã hội, hỗtrợ và bảo vệquyền, lợi ích hợp pháp của"người yếu thế"trong xã hội (người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻem,trẻvị thành niên, người khuyết tật…) sử dụng mạngxã hội an toàn, lànhmạnh nhằm tránh bị khai thác, lạm dụng, bạo lực vềtinh thần trên mạng xãhội; có biện phápđểbảo đảm sự an toàn và pháttriển lành mạnh của trẻem,trẻvịthành niên trên mạng xãhội theo quy định của pháp luật Việt Nam.
5.Tôn trọng quyềnđược bảo vệ thông tin của người sử dụng, khôngthu thập thông tin cánhân vàcung cấp thông tin của người sử dụng dịch vụ cho bên thứbakhi chưađược sự cho phép của chủthểthông tin.
2. Người sửdụng vànhàcung cấp dịch vụ mạng xã hội được khuyếnkhích thực hiệnđầyđủ các nội dung BộQuy tắc và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới các tổ chức, cánhân khác sử dụngmạng xãhội.
Bộ Quy tắc nàyđược phổ biếnđến tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng mạng xãhội. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đềnghị phảnánh về Bộ Thông tin vàTruyền thông đểtổng hợp, nghiên cứu xem xét sửađổi, bổ sung cho phù hợp.

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Đăng lúc: 14/07/2021 00:00:00 (GMT+7)

Quyết định về việc Ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:874/QĐ-BTTTT
Hà Nội,ngày 17tháng6năm 2021
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị quyếtsố55/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về hoạt động chấtvấn tại kỳhọp thứ 4 của Quốchội khóa XIV;
CăncứNghị địnhsố 17/2017/NĐ-CP ngày17/02/2017 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chứccủaBộ Thôngtin và Truyềnthông;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát thanh,truyềnhình và thông tin điện tử,
QUYẾT ĐỊNH:
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
-Bộtrưởng và các Thứ trưởng;
- CácBộ, cơ quanngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND cáctỉnh,thànhphố trực thuộc Trung ương;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, PTTH (400).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo
ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số:874/QĐ-BTTTTngày17 tháng 6năm 2021của BộtrưởngBộ Thôngtin và Truyền thông)
1. Tạo điều kiện pháttriển lành mạnh mạng xã hộitại ViệtNam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xửnhàcung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phùhợp với chuẩn mực,thông lệvà các điều ướcquốc tếmà Việt Nam đã tham gia;
2. Xây dựng chuẩn mựcđạo đứcvềhành vi, ứng xử trên mạng xãhội, giáo dụcýthức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xãhội,gópphần xây dựng môi trường mạng antoàn, lành mạnh tại Việt Nam.
1. Phạm vi áp dụng Bộ Quy tắc: Các hành vi của cá nhân, tổ chức trên mạng xãhội;
2. Đốitượngáp dụng: Bộ Quy tắc áp dụng cho 03 nhóm đốitượng: (i) Cơ quan nhànước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngtrongcơquan nhànước sử dụng mạng xã hội; (ii) Tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xãhội; (iii) Nhàcung cấp dịch vụ mạng xã hội tại việt Nam.
Quy tắcứngxửchung là những quytắc áp dụng chotấtcảcác nhóm đối tượng:
1. Quy tắc Tôntrọng, tuân thủpháp luật: Tuân thủpháp luật Việt Nam,tôn trọng quyền và lợiích hợp pháp củatổ chức, cánhân.
2. Quy tắc Lành mạnh: Hành vi,ứng xử trên mạng xãhội phù hợp với các giá trị đạođức, văn hóa, truyền thống tốtđẹp củadân tộc Việt Nam.
3.Quy tắc An toàn, bảo mật thông tin: Tuân thủ các quy định vàhướng dẫnvềbảo vệ an toàn vàbảo mật thông tin.
4. Quy tắc Trách nhiệm: Chịutrách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng xãhội; phối hợp với các cơ quan chức năngđểxử lýhành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật.
1.Tìmhiểu vàtuân thủcácđiềukhoản hướng dẫn sửdụng của nhàcung cấp dịch vụ mạng xãhội trước khiđăng ký,tham gia mạng xã hội.
2. Nên sử dụng họ, tên thật cánhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơquan và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụđểxác thựctên hiệu, địa chỉtrang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia, sử dụng mạng xã hội.
3. Thực hiện biện pháp tự quản lý,bảo mật tài khoản mạng xãhội vànhanh chóng thông báo tới các cơ quan chức năng, nhàcung cấp dịch vụ khitài khoản tổ chức, cá nhân bịmất quyềnkiểmsoát, bị giảmạo, lợidụng và sử dụng vào mụcđích không lành mạnh,ảnh hưởngđến anninh quốc gia vàtrật tự an toàn xã hội,ảnh hưởngđến quyềnvàlợiích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
4. Chia sẻnhững thôngtin có nguồn chính thống,đáng tin cậy.
5. Cócác hành vi,ứng xử phù hợp với những giátrịđạođức, văn hóa,truyền thống của dân tộc Việt Nam; không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực,phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo.
6. Khôngđăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạmdanh dự, nhân phẩmảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cáctổchức, cá nhân khác; sửdụng ngôn ngữ phản cảm, viphạm thuần phong mĩtục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúctrong dư luận xãhội, ảnh hưởngđếntrật tự an toàn xãhội.
7. Khuyến khích sửdụng mạng xãhội đểtuyên truyền, quảng bávề đất nước- con người, văn hóa tốtđẹp của Việt Nam,chia sẻthông tin tích cực,nhữngtấmgương người tốt, việc tốt.
8. Vận động người thân trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh tham gia giáo dục, bảo vệtrẻ em, trẻvị thành niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh.
1. Cán bộ,công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước thực hiện nội dungquy định tới Điều 4 của Bộ Quy tắc này.
2. Thực hiện nội quy của cơ quan, tổ chức vềviệc cung cấp thông tin lên mạng xãhội.
3. Thông báo tới cơ quan chủquản để kịpthờicó hướng xử lý, trả lời, giải quyết khi có những ý kiến, thông tin trái chiều, thông tin vi phạm phápluậtcó liên quanđếnchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực quản lý của cán bộ, công chức, viên chức vàngười lao động.
1. Thực hiện nội dung quyđịnh cho cơ quan, tổ chức nêu tại Điều 4 của Bộ Quytắc này.
2. Có trách nhiệm quản lý, bảo mậttàikhoản mạng xã hội và nhanh chóng thông báo tới nhàcung cấp dịch vụ khi tài khoản của cơ quan, tổ chức bịmất quyền kiểmsoát hoặc bịgiả mạo.
3. Cung cấp thông tin trên mạng xã hộiđồng bộ, thống nhất với thông tinđã được cung cấp trên các phương tiện truyền thông chính thống khác.
4. Nên có phản hồi những ý kiến trên mạng xã hội vềvấnđềliên quanđến chức năng, nhiệm vụ vàquyền hạncủacơquan, tổ chức mình.
1. Công bốrõràng các điều khoản sử dụng dịch vụ, bao gồm tất cả các quyền và nghĩa vụ của nhàcung cấp dịch vụ và người sửdụng.
2. Ban hành vàcông khai các biện pháp pháthiện, thông báo vàphối hợp với các cơquan chức năngđểxửlý,ngăn chặn và loại bỏcác nội dung thông tin vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật.
3. Khi nhậnđược thông báo yêu cầu loại bỏcác thông tin vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luậttừ cơ quan chức năng có thẩm quyền, nhàcung cấp dịch vụ mạngxãhội phối hợp với tổchức, cá nhân sửdụng mạngxãhộiđể xử lý theo các quy định của pháp luật Việt Nam.
4. Hướng dẫn người sử dụng mạng xã hội, hỗtrợ và bảo vệquyền, lợi ích hợp pháp của"người yếu thế"trong xã hội (người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻem,trẻvị thành niên, người khuyết tật…) sử dụng mạngxã hội an toàn, lànhmạnh nhằm tránh bị khai thác, lạm dụng, bạo lực vềtinh thần trên mạng xãhội; có biện phápđểbảo đảm sự an toàn và pháttriển lành mạnh của trẻem,trẻvịthành niên trên mạng xãhội theo quy định của pháp luật Việt Nam.
5.Tôn trọng quyềnđược bảo vệ thông tin của người sử dụng, khôngthu thập thông tin cánhân vàcung cấp thông tin của người sử dụng dịch vụ cho bên thứbakhi chưađược sự cho phép của chủthểthông tin.
2. Người sửdụng vànhàcung cấp dịch vụ mạng xã hội được khuyếnkhích thực hiệnđầyđủ các nội dung BộQuy tắc và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới các tổ chức, cánhân khác sử dụngmạng xãhội.
Bộ Quy tắc nàyđược phổ biếnđến tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng mạng xãhội. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đềnghị phảnánh về Bộ Thông tin vàTruyền thông đểtổng hợp, nghiên cứu xem xét sửađổi, bổ sung cho phù hợp.