Tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường không khí trong xử lý chất thải nông lâm, nghiệp.

Ngày 17/07/2023 00:00:00

Tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường không khí trong xử lý chất thải nông lâm, nghiệp. (Thực hiện kế hoạch số 144 về việc Thực hiện các biện pháp chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, xử lý thực bì sau mỗi vụ thu hoạchvà chất thải khác không đúng quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường)

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHONG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

TT. Phong Sơn, ngày tháng 7 năm 2023

BÀI TRUYÊN TRUYỀN

TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ TRẤN PHONG SƠN


NỘI DUNG: Tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường không khí trong xử lý chất thải nông lâm, nghiệp.

Kính thưa toàn thể nhân dân. Ngày 13/7/2023 UBND Huyện Cẩm Thủy ban hành kế hoạch số 144 về việc Thực hiện các biện pháp chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, xử lý thực bì sau mỗi vụ thu hoạchvà chất thải khác không đúng quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Từ nhận định thực trạng tình hình Hiện nay hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch và chất thải rắn sinh hoạt trước khi vận chuyển đến các khu xử lý tập trung diễn ra phổ biến tại các thôn bản, khu phố loại khí thải như: CO2, CO, PM2.5, Nox, CH4, NH3, SO2... gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng môi trường không khí xung quanh, sức khỏe con người và hoạt động giao thông vận tải. Để kiểm soát các hoạt động này, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thuỷ ban hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, xử lý thực bì sau mỗi vụ thu hoạch và chất thải khác không đúng quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Thực hiện quyết liệt các biện pháp để chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của chủ tịch UBND Huyện tại kế hoạch số 144 ngày 13/7/2023. UBND Thị trấn Phong Sơn thông báo và yêu cầu các Tổ dân phố, các tổ chức cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Đối với hộ sản xuất nông, lâm nghiệp, trồng trọt canh tác đất nông, lâm nghiệp khi xử lý phụ phẩm cây trồng, thực bì, rơm, rạ hạn chế tối thiểu việc đốt chất thải, phụ phẩm cây trồng, thực bì gây khói bụi, ô nhiễm không khí, hạn chế về thời gian, số lượng cũng như cách xử lý, trách việc đốt chất thải gây quá nhiều khói bụi, khuyến khích, thay bằng việc thu gom áp dụng các giải pháp tái xử dụng hoặc chôn, ủ để chất thải phân hủy tự nhiên.

2. Đối với hoạt động vận tải tham gia giao thông làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, các tuyến đường giao thông, đặc biệt là các xe vận tải thực hiện công trình, biểu hiện trên thực tế là xe chở đất cát, đá, sỏi, vật liệu không được che chắn cẩn thận, gây rơi vãi ra đường, gây bụi ra môi trường không khí; các xe tải từ trong các công trình đi lên các tuyến đường không xử lý đất, đá bám theo bánh, lốp, thùng xe trước khi ra đường, gây nhiều ô nhiễm, thậm chí cản trở, nguy hiểm cho giao thông, gây bức xúc cho người đi đường và nhân dân đã có nhiều phản ánh.

3. Đối với các hộ chăn nuôi: Đối với Thị trấn Phong Sơn chúng ta từng bước thực hiện không chăn nuôi gia xúc, gia cầm trong khu dân cư đô thị, thực hiện Nghị quyết số 172 năm 2021 của HĐND Tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt khi Thị trấn Phong sơn được nâng cấp lên đô thị loại 4, chủ trương này sẽ thực hiện một cách triệt để. Song thực tế hiện nay tại các TDP còn một số hộ gia đình chăn nuôi trâu, bò, lợn với mô hình hộ gia đình, gia trại. Bắt buộc phải thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi, không để gây mùi, gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống nhân dân. Từng bước thực hiện không chăn gia xúc, gia cầm trong khu dân cư. Các TDP thường xuyên kiểm tra đôn đốc các hộ tích cực thực hiện, trường hợp gây ô nhiễm môi trường không khí kịp thời báo lên cấp trên để có biện pháp xử lý.

4. Các nội dung khuyến khích thực hiện: Các mô hình, dự án, giải pháp thu gom, xử lý, tái sử dụng các phụ phẩm, chất thải trong sản xuất nông, lâm nghiệp, trồng trọt theo hướng thân thiện với môi trường; Khắc phụ nhanh, thực hiện sớm Nghị quyết số 172 của HĐND Tỉnh về Quy định khu vực không được chăn nuôi trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa, trong đó Thị trấn Phong Sơn có 11 TDP thuộc diện không được chăn nuôi, gồm: Đại Quang, Hòa Bình, Quang Trung, Tân An, Đại Đồng, Đồng Chạ, Dương Đình Huệ, Cửa Hà, Nghĩa Dũng, Phong Ý và Tử Niêm.

Vậy xin thông tin đến toàn thể bà con nhân dân nội dung trên, đề nghị mọi người chúng ta phát huy tinh thần chủ động, tự giác, đoàn kết chung tay hỗ trợ lẫn nhau bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả để bảo vệ môi trường sống của chúng ta an toàn, lành mạnh.

Nơi nhận:

-Đài truyền thanh.

-Lưu: VT, Đài TrT.

BIÊN TẬP

CC VHTT

Mai Xuân Lợi

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hoan

Tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường không khí trong xử lý chất thải nông lâm, nghiệp.

Đăng lúc: 17/07/2023 00:00:00 (GMT+7)

Tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường không khí trong xử lý chất thải nông lâm, nghiệp. (Thực hiện kế hoạch số 144 về việc Thực hiện các biện pháp chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, xử lý thực bì sau mỗi vụ thu hoạchvà chất thải khác không đúng quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường)

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN PHONG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-VHTT

TT. Phong Sơn, ngày tháng 7 năm 2023

BÀI TRUYÊN TRUYỀN

TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ TRẤN PHONG SƠN


NỘI DUNG: Tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường không khí trong xử lý chất thải nông lâm, nghiệp.

Kính thưa toàn thể nhân dân. Ngày 13/7/2023 UBND Huyện Cẩm Thủy ban hành kế hoạch số 144 về việc Thực hiện các biện pháp chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, xử lý thực bì sau mỗi vụ thu hoạchvà chất thải khác không đúng quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Từ nhận định thực trạng tình hình Hiện nay hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch và chất thải rắn sinh hoạt trước khi vận chuyển đến các khu xử lý tập trung diễn ra phổ biến tại các thôn bản, khu phố loại khí thải như: CO2, CO, PM2.5, Nox, CH4, NH3, SO2... gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng môi trường không khí xung quanh, sức khỏe con người và hoạt động giao thông vận tải. Để kiểm soát các hoạt động này, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thuỷ ban hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, xử lý thực bì sau mỗi vụ thu hoạch và chất thải khác không đúng quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Thực hiện quyết liệt các biện pháp để chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của chủ tịch UBND Huyện tại kế hoạch số 144 ngày 13/7/2023. UBND Thị trấn Phong Sơn thông báo và yêu cầu các Tổ dân phố, các tổ chức cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Đối với hộ sản xuất nông, lâm nghiệp, trồng trọt canh tác đất nông, lâm nghiệp khi xử lý phụ phẩm cây trồng, thực bì, rơm, rạ hạn chế tối thiểu việc đốt chất thải, phụ phẩm cây trồng, thực bì gây khói bụi, ô nhiễm không khí, hạn chế về thời gian, số lượng cũng như cách xử lý, trách việc đốt chất thải gây quá nhiều khói bụi, khuyến khích, thay bằng việc thu gom áp dụng các giải pháp tái xử dụng hoặc chôn, ủ để chất thải phân hủy tự nhiên.

2. Đối với hoạt động vận tải tham gia giao thông làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, các tuyến đường giao thông, đặc biệt là các xe vận tải thực hiện công trình, biểu hiện trên thực tế là xe chở đất cát, đá, sỏi, vật liệu không được che chắn cẩn thận, gây rơi vãi ra đường, gây bụi ra môi trường không khí; các xe tải từ trong các công trình đi lên các tuyến đường không xử lý đất, đá bám theo bánh, lốp, thùng xe trước khi ra đường, gây nhiều ô nhiễm, thậm chí cản trở, nguy hiểm cho giao thông, gây bức xúc cho người đi đường và nhân dân đã có nhiều phản ánh.

3. Đối với các hộ chăn nuôi: Đối với Thị trấn Phong Sơn chúng ta từng bước thực hiện không chăn nuôi gia xúc, gia cầm trong khu dân cư đô thị, thực hiện Nghị quyết số 172 năm 2021 của HĐND Tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt khi Thị trấn Phong sơn được nâng cấp lên đô thị loại 4, chủ trương này sẽ thực hiện một cách triệt để. Song thực tế hiện nay tại các TDP còn một số hộ gia đình chăn nuôi trâu, bò, lợn với mô hình hộ gia đình, gia trại. Bắt buộc phải thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi, không để gây mùi, gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống nhân dân. Từng bước thực hiện không chăn gia xúc, gia cầm trong khu dân cư. Các TDP thường xuyên kiểm tra đôn đốc các hộ tích cực thực hiện, trường hợp gây ô nhiễm môi trường không khí kịp thời báo lên cấp trên để có biện pháp xử lý.

4. Các nội dung khuyến khích thực hiện: Các mô hình, dự án, giải pháp thu gom, xử lý, tái sử dụng các phụ phẩm, chất thải trong sản xuất nông, lâm nghiệp, trồng trọt theo hướng thân thiện với môi trường; Khắc phụ nhanh, thực hiện sớm Nghị quyết số 172 của HĐND Tỉnh về Quy định khu vực không được chăn nuôi trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa, trong đó Thị trấn Phong Sơn có 11 TDP thuộc diện không được chăn nuôi, gồm: Đại Quang, Hòa Bình, Quang Trung, Tân An, Đại Đồng, Đồng Chạ, Dương Đình Huệ, Cửa Hà, Nghĩa Dũng, Phong Ý và Tử Niêm.

Vậy xin thông tin đến toàn thể bà con nhân dân nội dung trên, đề nghị mọi người chúng ta phát huy tinh thần chủ động, tự giác, đoàn kết chung tay hỗ trợ lẫn nhau bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả để bảo vệ môi trường sống của chúng ta an toàn, lành mạnh.

Nơi nhận:

-Đài truyền thanh.

-Lưu: VT, Đài TrT.

BIÊN TẬP

CC VHTT

Mai Xuân Lợi

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hoan